Regulamin Turnieju losowanego drużyn mieszanych – MKM hala 2019

Regulamin

TURNIEJU LOSOWANEGO DRUŻYN MIESZANYCH

ROZRYWANEGO W RAMACH

II SIATKARSKIEGO MEMORIAŁU KRZYSKA MURZYNA

I. ORGANIZATORZY:

-Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

-SMS Dalin Myślenice

II. TERMINY:

 1. 16.09 -24.09.2019r. Przyjmowanie zgłoszeń
 2. między 24.09. a 26.09.2019r – losowanie składów drużyn turniejowych
 3. 28.09-29.09.2019 Turniej

28.09.2019r

– godz. 13:30 weryfikacja zawodników

– godz. 14:00 rozpoczęcie gier

– godz. 20:30 zakończenie turnieju

29.09.2019r

– godz. 14.00 Finał turnieju

III. MIEJSCE:

Hala sportowo widowiskowa na Zarabiu w Myślenicach ul. Zdrojowa 9

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju mogą się zgłaszać osoby urodzone w 2004r i starsze, amatorsko grające w siatkówkę (kobiety i mężczyźni).
 2. Przed przystąpieniem do rozgrywek, wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju, muszą opłacić wpisowe, podpisać u Organizatora kartę zgłoszeniową, oraz zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu
 3. O dopuszczeniu do udziału w turnieju, decyduje kolejność zgłoszeń (SMS), które można dokonywać w formie SMS na numery telefonów: Agnieszka (607984524) lub Mateusz (662035511)
 4. Kobiety zgłaszając się do turnieju podają swoje imię i nazwisko, a mężczyźni dodatkowo rok urodzenia
 5. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 6. Udział zawodników którzy nie ukończyli 18 roku życia jest możliwy tylko pod warunkiem dostarczenia w dniu turnieju W momencie opłacania wpisowego i wpisywania na listę zawodników) pisemnej zgody opiekunów pranych (załącznik nr 1)

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe wynosi 20 zł od osoby (płatne w dniu turnieju)
 2. Organizator zapewnia wodę do picia.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla drużyn zwycięzców przewidziane są pamiątkowe medale, dyplomy i puchary.
 5. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie 12 drużyn, dlatego Organizator przyjmie zgłoszenia od maksymalnie 24 kobiet i 48 mężczyzn.
 6. Harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane w trakcie przeprowadzania losowania, lub w dniu turnieju. Jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn. Mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 7. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju, w tym do zmniejszenia liczby drużyn, które mogą wziąć w nim udział .

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju (zgłaszający się do turnieju) wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

Załącznik nr 1.

 

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU UDZIELONA PRZEZ

RODZICÓW/OPIEKUNÓW MAŁOLETNIEGO

 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………………. wyrażam

                                                /imię i nazwisko rodzica/opiekuna/

zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………

                                                                          imię i nazwisko dziecka/

w turnieju siatkówki organizowanym w dniach 28.09-29.09.2019r   przez

Stowarzyszenie „LAS POD DALINEM” i SMS Dalin Myślenice.

Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające

lub utrudniające udział mojego dziecka w tych zawodach, oraz że odpowiadam za ewentualne

szkody wyrządzone przez w/w podczas turnieju. Wyrażam też zgodę na publikację wizerunku

mojego dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych Ligi „LAS POD DALINEM”.

Myślenice, dnia ……………………………………2019r

……………………………………………………………………………………………………….

/podpis rodzica/opiekuna/

Leave a Comment