MEMORIAŁ IM. STACHA CICHONIA Z SIATKÓWKĄ

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że follow link Stowarzyszenie LAS pod Dalinem, po raz kolejny włącza się w organizację Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia. W tym roku współorganizujemy II Zakręcony Turniej Piłki Siatkowej (dla „skojarzonych losowo” drużyn mieszanych),  oraz http://darkli-stilor.site/48654.html II Turniej piłki siatkowej „Lejdis” (dla drużyn żeńskich).

Wszystkie organizowane imprezy sportowe w ramach Memoriału, upamiętniającego znakomitego myśleniczanina http://quini-harbe.site/3947.html Ś.P. Stanisława Cichonia, stawiają sobie za główny cel połączenie idei współzawodnictwa czysto sportowego, oraz słusznej idei pomocy tym najbardziej potrzebującym. W tym roku środki zebrane podczas imprez organizowanych w ramach Memoriału, są przeznaczone na pomoc dwojgu młodych mieszkańców naszego regionu, czyli Mateusza Chrobaka oraz Emilki Judasz.

Do  II Turnieju piłki siatkowej „Lejdis” zgłoszenia przyjmujemy od zespołów żeńskich. Panie będą rozgrywały swoje mecze na dwóch myślenickich halach 23.02.2019r.

Do II Zakręconego Turnieju Piłki Siatkowej przyjmujemy zgłoszenia od pojedynczych osób, które to potem będziemy rozlosowywać do poszczególnych drużyn. Powstałe w ten sposób zespoły, składające się z dwóch kobiet i czterech mężczyzn), będą rywalizowały click 02.03.2019r również na dwóch myślenickich halach.

Poniżej prezentujemy Regulaminy obydwu turniejów. Określone w nim tzw. Wpisowe (kwota 25zł jest oczywiście taką minimalną, a liczymy że nie jedna osoba wspomoże akcję większą kwotą), niech będzie taką naszą cegiełką, dołożoną do zbiórki na rzecz potrzebujących dzieciaków.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • Izabela Gablankowska   gablanka.07@gmail.com tel.  695 738 820
 • Mateusz Sitek msitek11@gmail.com tel. 662 035 511

Serdecznie zapraszamy.

—————————————————————————————————————-

Regulamin

„II Zakręconego Turnieju Piłki Siatkowej”

w ramach Memoriału Charytatywnego im. STACHA CICHONIA

I. ORGANIZATOR:

– Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

– TKKF Uklejna

– Komitet Organizacyjny Memoriału Charytatywnego im. Stacha Cichonia

– Osoby prywatne

II. TERMINY:

 1. 26 luty 2019r – ostateczny termin zgłaszania zawodniczek i zawodników do turnieju
 2. 27-28 luty 2018r – rozlosowanie uczestników przyporządkowujące ich do poszczególnych drużyn i ogłoszenie harmonogramu gier
 3. 2 marzec 2018r – turniej

 – godz. 09:00 weryfikacja drużyn i uroczyste otwarcie turnieju

 – godz. 09:30 rozpoczęcie gier

 – godz. 19:00 zakończenie turnieju

 III. MIEJSCE:

Hala sportowa przy SP 3 w Myślenicach (osiedle 1000 – lecia)

Hala sportowa przy ZSTE w Myślenicach

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 6 drużyn, z których każda będzie liczyła 7 zawodników (max. udział w turnieju przewidziany jest dla 42 uczestników).
 2. Do turnieju zgłaszają się pojedyncze osoby (min. 16 lat), chętne do gry w piłkę siatkową w terminie podanym przez Organizatora, bez względu na ich umiejętności, oraz stopień zaawansowania technicznego w grze w pikę siatkową. Osoby te, zostaną następnie przyporządkowane poprzez losowanie do poszczególnych drużyn.
 3. Zasady rozlosowania zawodników do poszczególnych drużyn:
 4. Zawodnicy zostaną podzieleni na cztery koszyki:

– koszyk nr 1 – zgłoszone do turnieju zawodniczki (max.12 osób)

– koszyk nr 2 – zgłoszeni do turnieju zawodnicy w wieku od 16 do 30 lat (max.12 osób)

– koszyk nr 3 – zgłoszeni do turnieju zawodnicy w wieku od 31 do 44 lat (max.12 osób)

– koszyk nr 4 – zgłoszeni do turnieju zawodnicy w wieku powyżej 45 lat (max.6 osób)

 1. Do każdej drużyny zostaną wylosowane po dwie osoby z koszyków nr 1-3, oraz jeden zawodnik z koszyka nr 4.
 2. Utworzone w ten sposób drużyny będą liczyły po siedmiu zawodników, którzy będą w drużynie występować w trakcie całego turnieju.
 3. Każdorazowo pierwsza wylosowana zawodniczka z koszyka nr 1 zostanie po przyporządkowaniu jej do danej drużyny, automatycznie kapitanem tej drużyny
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przedziału wiekowego, wg. którego będą przyporządkowywani zawodnicy do poszczególnych zespołów, oraz liczby zawodników losowanych z danego koszyka, ze względu na niewiadomą w dniu publikacji niniejszego Regulaminu, ilość i wiek osób, które zgłoszą się do turnieju.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany ilości drużyn, biorących udział w turnieju, ze względu na niewiadomą w dniu publikacji regulaminu ilość chętnych, którzy zgłoszą się do turnieju
 6. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników, zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Zaleca się każdemu odbyć konsultację lekarską pod kątem Jego możliwości gry w Piłkę Siatkową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 7. Osoby poniżej 18 -tego roku życia mogą wziąć udział w turnieju tylko za zgodą opiekunów prawnych dostarczając Zgodę Opiekuna w dniu turnieju
 8. Ze względu na układ „koszykowy” mający na celu wybranie składów poszczególnych ekip, o przyjęciu zgłoszenia, będzie decydowało w kolejności:

– stopień wypełnienia danego koszyka potrzebną ilością chętnych osób do gry w turnieju

– termin wpływu zgłoszenia

 1. Harmonogram turnieju i zasady rozgrywania poszczególnych meczy, są ściśle uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników, a przez to ilości drużyn, które wezmą udział w turnieju
 2. Zgłoszenia można kierować na adresy mailowe lub telefonicznie: Iza (gablanka.07@gmail.com) tel. 695 738 820 lub Mateusza (msitek11@gmail.com) tel. 662 035 511 – o kolejności zgłoszeń decyduje data/godzina zgłoszenia dokonanego w w/w sposób.
 3. Zgłoszenie zawodnika do turnieju musi zawierać Imię i Nazwisko zawodniczki/zawodnika, oraz rok urodzenia zgłaszanego (w przypadku mężczyzn). Zgłoszenia są przyjmowane tylko od osób, które ukończyły 16 rok życia.
 4. Uwaga! Podane formy zgłoszenia są jedynymi właściwymi, ze względu na mogącą wystąpić konieczność ustalania kolejności wpływających zgłoszeń!
 5. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi co najmniej 25 zł i płatne jest w dniu turnieju (zebrana kwota zostanie przeznaczona na cel charytatywny przyświecający Memoriałowi, oraz na pokrycie kosztów organizacji turnieju)
 2. Organizator zapewnia wodę do picia.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz liczby lat.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym Memoriale Charytatywnym im. Stacha Cichonia) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

———————————————————————————————————–

Regulamin

II Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet „LEJDIS”

w ramach Memoriału Charytatywnego im. STACHA CICHONIA

I. ORGANIZATOR:

– Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

– TKKF Uklejna

– Komitet Organizacyjny Memoriału im. Stacha Cichonia

– Osoby prywatne

II. TERMINY:

 1. 19 luty 2019r – ostateczny termin zgłaszania drużyn do turnieju
 2. 20-21 luty – rozlosowanie grup turniejowych i ogłoszenie harmonogramu gier
 3. 23 luty 2019r – turniej

 – godz. 09:00 weryfikacja drużyn i uroczyste otwarcie turnieju

 – godz. 09:30 rozpoczęcie gier

 – godz. 19:00 zakończenie turnieju

 III. MIEJSCE:

Hala sportowa przy SP 3 w Myślenicach (osiedle 1000 – lecia)

Hala sportowa przy ZSTE w Myślenicach

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju zgłaszają się zespoły kobiet chętne do gry w piłkę siatkową w terminie podanym przez Organizatora, bez względu na ich umiejętności, oraz stopień zaawansowania technicznego w grze w pikę siatkową.
 2. Wszystkie niepełnoletnie zawodniczki mają obowiązek dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju (tekst oświadczenia na dole strony) do Biura zawodów przed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 4. Harmonogram turnieju i zasady rozgrywania poszczególnych meczy, są ściśle uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników, a przez to ilości drużyn, które wezmą udział w turnieju
 5. Zgłoszenia można kierować na adresy mailowe lub telefonicznie: Iza (gablanka.07@gmail.com) tel. 695 738 820 lub Mateusza (msitek11@gmail.com) tel. 662 035 511 – o kolejności zgłoszeń decyduje data/godzina zgłoszenia dokonanego w w/w sposób.
 6. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodniczek w drużynie, imię i nazwisko kapitana e-mail kontaktowy.
 7. Uwaga! Podane formy zgłoszenia są jedynymi właściwymi, ze względu na możliwą konieczność ustalania kolejności wpływających zgłoszeń.
 8. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi co najmniej 25zł i płatne jest w dniu turnieju (zebrana kwota przeznaczona jest na cel charytatywny przyświecający Memoriałowi, oraz na pokrycie kosztów organizacji turnieju)
 2. Organizator zapewnia wodę do picia, kawę, herbatę oraz drożdżówki.
 3. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 4. Dla zwycięzców przewidziane są puchary

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU TURNIEJU

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym Memoriale Charytatywnym im. Stacha Cichonia) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

——————————————————————————————–

ZGODA NA UDZIAŁ W TURNIEJU WYRAŻONA PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Ja, niżej podpisana/y

 ……………………………………………………………………………. /imię i nazwisko rodzica/opiekuna/

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………….. /imię i nazwisko dziecka/

w turnieju siatkówki w ramach MEMORIAŁU CHARYTATYWNEGO IM. STACHA CICHONIA organizowanym w dniu ……………………………2019r

Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne uniemożliwiające lub utrudniające udział mojego dziecka w tych zawodach.

Wyrażam też zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka w celach informacyjnych i promocyjnych MEMORIAŁU CHARYTATYWNEGO IM. STACHA CICHONIA.

 

Myślenice, dnia ……………………………………                             …………………………………………………………

                                   /podpis rodzica/opiekuna/

Attachment

Leave a Comment