KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU DRUŻYN ŻEŃSKICH O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE

Komunikat organizacyjny

TURNIEJ AMATORSKIEJ SIATKÓWKI DRUŻYN ŻEŃSKICH

O PUCHAR BURMISTRZA  GMINY I MIASTA DOBCZYCE

I. ORGANIZATOR:

-Stowarzyszenie „LAS pod Dalinem”

-Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

II. TERMINY:

10.05. – 20.05.2019r. Przyjmowanie zgłoszeń

21-23.05.2019r. Losowanie grup turniejowych

25.05.2019r. Turniej

– godz. 14:30 weryfikacja drużyn

– godz. 14:45 uroczyste otwarcie turnieju

– godz. 15:00 rozpoczęcie gier

– godz. 21:00 zakończenie turnieju

III. MIEJSCE:

Hala MGOKiS w Dobczycach ul. Szkolna 43

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju można zgłosić zespół składający się wyłącznie z kobiet amatorsko grających w siatkówkę
 2. Dla byłych zawodniczek II ligowych (PZPS) lub wyższych klas rozgrywkowych obowiązuje 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu w którym zawodnik nie brał już udziału).
 3. W drużynie mogą być zgłoszone w sumie maksymalnie dwie zawodniczki, które aktualnie grają w ligach prowadzonych przez MZPS, lub inny regionalny ZPS (zgłoszone do rozgrywek sezonu 2018/2019)
 4. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane formularze do Organizatora turnieju.
 5. Kolejność dokonanych zgłoszeń drużyn chcących wziąć udział w Turnieju, będzie ustalana na podstawie kolejności dokonanych wpłat wpisowego (data wpływu na konto Organizatora). Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie, dodatkowo potwierdzając je SMSem (załączając skan/zdjęcie dowodu wpłaty wpisowego w przypadku przelewu), pod nr 607984524 Agnieszka Czepiel
 6. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 7. Udział zawodniczek które nie ukończyły 18 roku życia jest możliwy pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody opiekunów pranych. Minimalny wiek dla chcących wziąć udział w turnieju to ukończenie 16 lat, pod warunkiem obecności w składzie drużyny przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe wynosi  200zł od zespołu – płatne do 20.05.2019r przelewem na konto Organizatora:

BGŻBNP  05 1600 1462 1830 7036 7000 0001,

lub w formie gotówkowej (Agnieszka Czepiel)

 1. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 2. Organizator zapewnia wodę do picia
 3. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy/nagrody.
 4. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie  8 drużyn
 5. Harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane w trakcie przeprowadzania losowania. Jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn. Mecze rozgrywane będą równolegle na dwóch boiskach (w jednym czasie).
 6. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia w momencie publikacji niniejszego komunikatu

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.

Attachment

Leave a Comment