I WIOSENNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 14.04

Komunikat organizacyjny

SIATKARSKIEGO ” TURNIEJU WIOSENNEGO” DRUŻYN MIESZANYCH

I. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „LAS pod DALINEM”

II. TERMINY:

26.03. -06.04.2018r. Przyjmowanie zgłoszeń

12.04.2018r. Losowanie grup

14.04.2018r. Turniej

– godz. 13:30 weryfikacja drużyn

– godz. 13:45 uroczyste otwarcie turnieju

– godz. 14:00 rozpoczęcie gier

– godz. 20:00 zakończenie turnieju

III. MIEJSCE:

Hala sportowo widowiskowa na Zarabiu w Myślenicach ul. Zdrojowa 9

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do turnieju można zgłosić zespół składający się z zawodników amatorsko grających w siatkówkę (kobiet i mężczyzn). Na boisku w trakcie gry muszą znajdować się min. 2 kobiety i min. 2 mężczyzn.
 2. Dla byłych zawodników II ligowych lub wyższych klas rozgrywkowych obowiązuje – 2-sezonowa karencja (karencja jest liczona od rozpoczęcia kolejnego sezonu w którym zawodnik nie brał już udziału).
 3. W drużynie może być zgłoszonych w sumie maksymalnie dwóch zawodników, którzy aktualnie grają w III lidze, lub w I i II lidze TKKFu Kraków
 4. Przed przystąpieniem do rozgrywek kapitanowie poszczególnych drużyn muszą złożyć odpowiednio wypełnione i podpisane formularze do organizatora turnieju.
 5. Kolejność dokonanych zgłoszeń drużyn chcących wziąć udział w Turnieju, będzie ustalana na podstawie kolejności dokonanych wpłat wpisowego (data wpływu na konto Organizatora). Ponadto należy dokonać zgłoszenia mailowo lub SMSem:

– redakcja@laspoddalinem.pl

– 607984524 Agnieszka Czepiel

 1. W związku z tym że Organizator nie wymaga udokumentowania stanu zdrowia uczestników zawodnicy uczestniczą w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w trakcie turnieju.
 2. Udział zawodników którzy nie ukończyli 18 roku życia jest możliwy pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody opiekunów pranych. Minimalny wiek dla chcących wziąć udział w turnieju to ukończenie 16 lat.

V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Wpisowe wynosi 150 zł od zespołu – płatne do 06.04.2018 r przelewem na konto Organizatora:

BGŻBNP  05 1600 1462 1830 7036 7000 0001

 1. Organizator zapewnia wodę do picia.
 2. Organizator zapewnia piłki do gry i rozgrzewki.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
 4. Turniej jest przewidziany dla maksymalnie 12 drużyn. Harmonogram gier w turnieju, oraz zasady rozgrywania meczy, zostaną podane w trakcie przeprowadzania losowania. Jest to ściśle uzależnione od ilości zakwalifikowanych do turnieju drużyn. Mecze rozgrywane będą równolegle na trzech boiskach.
 5. Organizator zostawia sobie prawo do zmian w regulaminie na skutek powstałych okoliczności nie możliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem turnieju.

VI.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników imprezy oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.
 2. Zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie (w kontekście udziału w niniejszym turnieju) oraz korzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych z jego dóbr osobistych w szczególności imienia, nazwiska, wizerunku, głosu przez Organizatora.
 3. Zawodnicy i zawodniczki wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez ORGANIZATORA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 4. Odmowa zawodnika na publikację jego wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu zawodników na zawody i w czasie powrotu z nich.
 6. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej wyłącznej winy innym zawodnikom imprezy.
 9. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.
 10. Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia potwierdzone przez nich w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą.
 11. Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przystąpienie zawodnika do zawodów jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji regulaminu uczestnictwa w zawodach.